Захист персональних даних

ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІРМОЮ МУЗИКА НА МОВАХ ОЛЬГА ШАЛАМАХА.

Інформації, які містяться в цьому документі, стосуються обробки фірмою Музика на Мовах Ольга Шаламаха з місцезнаходженням в Познані, вул. Константего Трочинського, 2, 60 – 682 Познань (який далі іменується «Школа») персональних даних Клієнтів, в зв’язку з укладеними договорами про надання освітніх послуг, а також додаткових послуг. Розповсюдження інформацій є згідне з положеннями Європейського Союзу, які стосуються обробки персональних даних (Постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 – так зване РОДО).

Незалежно від зобов’язуючих правових положень, обробка персональних даних згідно найвищих стандартів, захист конфіденційності Клієнтів являються для Школи одним з найголовніших пріоритетів.

Адміністратор даних і контактні дані
Адміністратором даних є Школа.

Контактні дані школи: info@yamahaszkola.poznan.pl, тел. +48 61 100 01 01.
Контактні дані інспектора по захисту персональних даних: iod@yamahaszkola.poznan.pl
Мета обробки персональних даних

Персональні дані Клієнтів піддаються обробці з метою: виконання договору або виконання дій перед укладенням договору (наприклад, прийом замовлень, надання послуг, виконання доручень та заяв, розгляду рекламацій); виконання правових обов’язків адміністратора даних, а також реалізації завдань в суспільних інтересах (наприклад, виконання завдань, зв’язаних з безпекою та обороноздатністю, зберігання податкової документації); що виникають з юридично обґрунтованих інтересів, які реалізуються Школою (наприклад, безпосередній маркетинг власних продуктів, забезпечення та розслідування претензійних вимог, забезпечення та захист від претензійних вимог Клієнта чи інших осіб); маркетингових, які не виникають з законно виправданих інтересів, реалізованих Школою (наприклад, маркетинг послуг та продуктів інших суб’єктів, власний маркетинг, який не являється безпосереднім маркетингом).

Правові основи обробки персональних даних

Правовою основою обробки даних є: Постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року в справі захисту фізичних осіб, в зв’язку з обробкою персональних даних і в справі вільного розповсюдження таких даних, а також анулювання директиви 95/46/ВЕ (загальна постаново про захист даних), особливо статті 6 цієї постанови, яка визначає загальні принципи щодо згідності оброки даних; цивільний кодекс: згода – в ситуаціях, коли Школа має право або зобов’язана до обробки даних за виразною згодою та це виникає з раніше покликаних правових актів.

Законно обґрунтовані інтереси

У випадку обробки даних на підставі статті 6 частина 1 літера ф) загальної постанови про захист даних (коли обробка є необхідною для цілей, які виникають з законно обґрунтованих інтересів, що реалізуються Школою або іншою стороною), Школа інформує, що законно обґрунтованими інтересами, які реалізуються адміністратором є: безпосередній маркетинг власних продуктів; забезпечення та розслідування своїх претензійних вимог, забезпечення та захист від претензійних вимог Клієнта.

Отримувач даних

Згідно з визначенням «отримувача даних», яке міститься в загальній постанові про захист даних, згаданого в статті 4 пункт 9, Школа інформує Клієнта, що його персональні дані під час їх обробки можуть бути надані наступним категоріям отримувачів: Клієнтові та особам, які є уповноважені Клієнтом; уповноваженим Школою особам, які працевлаштовані в Школі; суб’єктам, які оброблять дані за дорученням та від імені Школи, а також уповноваженим особам, працевлаштованим в цих суб’єктах (наприклад, реалізація маркетингу зовнішніми фірмами, віндикація належних сум та розслідування претензійних вимог на основі надання послуг зовнішніми фірмами); іншим сторонам – у випадку виразної згоди Клієнта на розповсюдження даних (наприклад, у випадку розповсюдження даних з метою маркетингу, у випадку перевірки вірогідності Абонента Господарським Бюро Інформації, у випадку реалізації доручення про оплату), або у випадку користування Школою з належних їй прав (наприклад, у випадку права вимоги за заборгованістю разом з розповсюдженням персональних даних, зв’язаних з правами вимоги за заборгованістю); органи публічної влади, які можуть отримувати дані в інших випадках, ніж в межах конкретного провадження, веденого згідно з законодавством Європейського Союзу або законодавством Польщі.

Обробка персональних даних в інших країнах

Школа не надає персональних даних державам, які не являються членами Європейського Союзу або до міжнародних організацій. У випадку, коли б виник такий намір, Школа докладе всіх старань, щоб в разі необхідності надання даних державам, які не являються членами Європейського Союзу або міжнародним організаціям, це була б держава чи організація, стосовно якої Європейська Комісія (згідно з загальною постановою про захист персональних даних) ствердила відповідній рівень захисту. В іншому випадку, Школа зможе надати персональні дані іншим державам або міжнародним організаціям, виключно, за умови запевнення відповідного забезпечення, а також за умови зобов’язання дотримання прав осіб, яких стосуються ці дані, та результативних засобів правового захисту, про які йдеться мова в загальній постанові про захист персональних даних з врахуванням надання Клієнтові інформації про можливість отримання копії даних або місця розповсюдження даних.

Строки зберігання даних

Персональні дані зберігаються:
• у випадку збирання персональних даних для потреб реалізації замовлення або укладення Договору (правова основа: ст.6 част. 1 літ. б постанови про захист персональних даних): від моменту зібрання даних перед укладенням договору з метою його укладення або від моменту зібрання цих даних під час укладення Договору, або від моменту зібрання цих даних під час дії Договору (у випадку доповнення або актуалізації даних під час дії Договору) до часу розірвання Договору або реалізації договору після його розірвання (наприклад розгляд рекламації);
• у випадку збирання персональних даних з метою виконання обов’язків, які виникають з положень законодавства або в зв’язку з реалізацією завдань суспільного інтересу (правова основа: ст.6 част.1 літ. ц і е) в період реалізації обов’язків та завдань, що виникають з окремих положень законодавства;
• у випадку обробки персональних даних з метою, яка виникає з законно обґрунтованих інтересів Школи (правова основа: ст.6 част.1 літ. ф), дані зберігатимуться не довше ніж шість років від моменту розірвання договору або до моменту подання обґрунтованого заперечення стосовно обробки даних з такою метою;
• у випадку збирання персональних даних на основі виразної згоди (правова основа: ст.6 част.1 літ. а або ф Постанови про захист персональних даних): від моменту виразної згоди на обробку даних, які вона містить (також під час реалізації договору) до моменту реалізації клопотання про скасування цієї згоди, у випадку її скасування, або до моменту отримання заперечення;
• окрім вказаних вище ситуацій, дані можуть зберігатися в період обмеження обробки цих даних, встановлений у відповідь на клопотання Клієнта, клопотання контролюючого органу – у випадках, передбачених Постановою про захист персональних даних в ст.18 та ст.58.

В кожному моменті обробки персональних даних, Школа керується принципами обмеження цілі, мінімізації даних та обмежених строків обробки.

Права Клієнта, зв’язані з обробкою персональних даних.

Клієнту належить право доступу до змісту його персональних даних, їх спростування, знищення, обмеження обробки. Додатково Клієнт має право подавати заперечення проти обробки даних, а також право переносити дані. Реалізація згаданих в цьому абзаці прав, відбувається згідно з положеннями загальної постанови про захист даних (Постанова про захист персональних даних) – на основі визначень та механізмів, описаних в цій постанові.

У випадку, коли школа обробляє персональні дані на основі згоди, вираженої Клієнтом, Клієнт має право скасувати згоду у будь – якому часі, без впливу на згідність з законом щодо обробки, який здійснено на підставі згоди перед її скасуванням.

Клієнт має право подавати скаргу до керуючого органу згідно з принципами, визначеними в загальній постанові про захист даних, а особливо на основі ст.77 цієї постанови. В Польщі контролюючим органом від 25 травня 2018 року є Управління Захисту Персональних Даних.

Категорії даних. Вимоги щодо подання даних. Наслідки неподання даних.

Школа інформує, що подання наступних даних є умовною вимогою та водночас, умовою для проведення пробного безкоштовного заняття: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, мобільний телефон.
Школа інформує, що подання наступних даних є умовною вимогою та водночас, умовою для укладення Договору: ім’я, прізвище, вид та номер документу, що підтверджує особу, ПЕСЕЛЬ, місце проживання, адреса для кореспонденції, адреса електронної пошти, мобільний телефон. Подання інших даних, таких як: номери стаціонарних телефонів, є умовною вимогою, але не є умовою для укладення чи реалізації Договору. Подання всіх даних є добровільним.
Наслідком неподання даних, які є умовою укладення договору, є неможливість укладення Договору зі Школою або участь у безкоштовному пробному занятті. Наслідком неподання даних, які не є умовою укладення договору, є неможливість використання цих даних для цілей, зв’язаних з їх збиранням (тобто, наприклад контакт з Клієнтом за допомогою цих даних з метою реалізації договору, можливість представлення маркетингових пропозицій).

Підсумкові інформації

Принципи, представлені в документі застосовуються від 25 травня 2018 року – тобто від дня, в якому розпочалося застосування Постанови про обробку персональних даних.

Під час формулювання вищевказаних інформації ми керувалися тим, щоби вони були максимально конкретними та точними (в тому числі, згідними з точними поняттями та визначеннями, встановленими Постановою про обробку персональних даних), а разом з тим, простими, ясними та зрозумілими. З метою постійного запевнення цього, а також в зв’язку з положеннями законодавства, які часто змінюються, ми застерігаємо за собою право до постійного виправлення та вдосконалення форм та змісту цих інформацій. Ми усвідомлюємо, що матеріалу багато, тому, у випадку будь яких уваг, запитань чи сумнівів (особливо зв’язаних з обробкою нами персональних даних з конкретною метою та в конкретних ситуаціях), просимо звертатися до інспектора по захисту даних Школи: iod@yamahaszkola.poznan.pl.

Повний текст загальноєвропейської постанови про захист даних (РОДО) Ви знайдете на сайті:

http://www.giodo.pl/pl/569/9276